На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Варденик – Стрешер”.

ПИО „Варденик – Стрешер” налази се у југоисточној Србији у оквиру подручја Власине и Крајишта, највећим делом обухватајући планину Варденик са највишим врхом Велики Стрешер (1876 m). Подручје предложено за заштиту има посебну вредност за регион југоисточне Србије као простор мало загађених основних елемената природне средине, изражене биолошке разноврсности, атрактивне геоморфологије, створених културних обележја, особености градитељства и традиционалног начина живота локалне заједнице.

ПИО „Варденик – Стрешер” има укупну површину од 11.454,92 ha и припада територији општинe Сурдулица. Према структури површина катастарских општина (Масурица, Ново Село, Доње Романовце, Горње Романовце, Ђурковица, Вучеделце, Битврђа, Топли До, Власина Округлица и Топли Дол) по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (62,42%) и приватној (37,58%) својини.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Варденик – Стрешер” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја. На подручју ПИО „Варденик – Стрешер” утврђени су режими заштите II и III степена.

Подручје ПИО „Варденик – Стрешер” је део eколошки значајног подручја Републике Србије које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) идентификовано под редним бр. 88 – „Власина” и које обухвата просторну целину на којој се налази подручје међународне еколошке мреже Емералд (Власина RS0000018), међународно значајно подручје за биљке (IPA – Власинска висораван), међународно и национално значајно подручје за птице (Власина RS037IBA) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA – Бесна Кобила 38).

Завод за заштиту природе Србије доставио је 20. јуна 2019. године Општинској управи општине Сурдулица Студију заштите Предела изузетних одлика „Варденик – Стрешер”. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.