На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Средња Мостонга”.

Подручје које се предлаже за заштиту налази у Војводини, у Западнобачком округу, на територији општина Апатин, Оџаци и града Сомбора. Простире се дуж средњег тока реке Мостонге и обухвата комплекс различитих, за заштиту приоритетних типова (слатинских, ливадских, степских, мочварних, шумских и шумо-степских) станишта са ретким и ендемичним дивљим врстама од националног и међународног значаја.

ПИО „Средња Мостонга” састоји се од осам просторних целина, укупне површине 3130,66 ha, на којима су успостављени режими заштите II и III степена. Према структури површина катастарских општина (Апатин, Свилојево, Богојево, Каравуково, Оџаци, Српски Милетић и Дорослово) по власништву, површине у заштићеном подручју су у јавној (43,40%), државној (43,09%), приватној (9,74%), задружној (2,52%), друштвеној (0,35%) и другим облицима (0,8%) својине.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Средња Мостонга” сврстава се у II категорију – покрајинског/регионалног, односно великог значаја.

Подручје средње Мостонге издвојено је као међународно значајно подручје за биљке („Important Plant Аrea” – IPA) које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) идентификовано као eколошки значајно подручје Републике Србије под редним бр. 5 – „Слатинска подручја око Дорослова”. Део подручја средње Мостонге, уврштен је и у границе међународно значајног подручја за птице у Србији („Important Bird Аrea”) под називом „Горње Подунавље” (RS001IBA).

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 2. јула 2019. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Средња Мостонга” Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.