На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Слатине средњег Баната”.

Подручје које се предлаже за заштиту налази се у Севернобанатском и Средњебанатском округу. Простире се дуж реке Тисе и Кикиндског канала, између насеља Иђош, Сајан, Бочар, Ново Милешево и Меленци, која се налазе на периферији заштићеног подручја.

ПИО „Слатине средњег Баната” састоји се од дванаест просторних целина, које се налазе на територији четири општине и осам припадајућих катастарских општина, укупне површине 9390,84 ha, на којима су успостављени режими заштите II и III степена. Од тога, режим II степена заштите обухвата површину од 2483,67 ha (26,45%) , а режим заштите III степена 6907,17 ha (73,55%). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (88,22%), приватној (7,73%), друштвеној (2,40%), задружној (0,60%), јавној (0,32%) и другим облицима (0,71%) својине.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Слатине средњег Баната” сврстава се у II категорију – покрајинског/регионалног, односно великог значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) подручје слатина средњег Баната је издвојено као међународно значајно подручје за биљке (IPA/Important Plant Аrea) под називом „Средњи Банат I (део: Острово)”, које припада eколошки значајном подручју Републике Србије под редним бр. 8 – „Слано копово”.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 11. фебруара 2019. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Слатине средњег Баната” Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.