На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Рајац”.

Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западном делу Србије, на крајњем источном делу комплекса Ваљевских планина у оквиру планинске греде Сувобор – Рајац, која се пружа правцем исток – запад.

Заштићено подручје се простире на територији општина Љиг и Горњи Милановац, на површини од укупно 1.771,58 ha. Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у ПИО „Рајац” су у приватној (65,07%), државној (30,51%), јавној (2,61%), црквеној (1,46%) и друштвеној (0,34%) својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I, II и III степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Предео изузетних одлика „Рајац” сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.

Подручје Рајца је у оквиру eколошки значајног подручја Републике Србије које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) идентификовано под редним бр. 33 – „Ваљевске планине” и које обухвата просторну целину на којој се налази подручје међународне еколошке мреже Емералд (Сувобор RS0000036) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA – Маљен-Сувобор 39).

Завод за заштиту природе Србије доставио је 2. јула 2019. године Министарству заштите животне средине Студију заштите Предела изузетних одлика „Рајац”. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.