Mrtvaje gornjeg PotisjaНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Мртваје горњег Потисја”.

Парк природе „Мртваје горњег Потисја” налази се у северној Војводини на територији општина Кањижа, Сента и Чока. Парк природе чине четири одвојена локалитета у приобаљу Тисе – мртваје Мртва Тиса наспрам Ђале (Хоргошка мртваја) и Пана уз десну и мртваје Буџак и Батка уз леву обалу реке.

Према структури површина катастарских општина по власништву, од укупних 305,33 hа у државној својини је 95,10%, у приватној 3,91%, у друштвеној 0,33%, док другим облицима власништва припада 0,66% површина у заштићеном подручју.

На подручју ПП „Мртваје горњег Потисја” прописани су режими заштите II и III степена и одређена је заштитна зона површине 2405,16 hа.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, бр. 97/15) ПП „Мртваје горњег Потисја”, сврстава се у II (другу) категорију – покрајинског/регионалног, односно великог значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) подручје предвиђено за заштиту је део еколошког коридора од међународног значаја реке Тисе у Републици Србији.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 25. априла 2013. године, када је Покрајински завод за заштиту природе доставио студију заштите Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу АП Војводине.