На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменика природе „Дубочка пећина – Гаура Маре”.

Дубочка пећина заштићена је Решењем бр. 15 од 15. новембра 1949. године, Завода за заштиту и научно проучавање природних реткости НР Србије.

Природно добро налази се у источној Србији, на територији општине Кучево, у  атару села Дубока.

Површина простора који се предлаже за заштиту износи 15 ha 96 a и обухвата 28 катастарских парцела на територији КО Дубока (26 парцела) и КО Раденка (2 парцеле). У приватном власништву  се налази 24 парцеле, укупне површине 12 ha 89 a 55 m², а у власништву државе je 4 парцеле површине 3 ha 06 a 91 m².

У складу са чланом 35. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка, 14/16 и 95/18-други закон) и Уредбом о режимима заштите природе („Службени гласник РС“, број 31/12) на читавом простору који се предлаже за заштиту неопходно је успоставити режим заштите II степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Споменик природе „Дубочка пећина – Гаура Маре”, сврстава се у II категорију – покрајинског/регионалног, односно великог значаја.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 24. септембра 2019. године Студију заштите Споменика природе „Дубочка пећина – Гаура Маре” Министарству заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.