На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Увац”.

Уредбом о заштити Специјалног резервата природе Увац („Службени гласник РС”, број 110/06) обухваћен је простор слива реке Увац и већ заштићено подручје, узводно од профила бране водоакумулације „Радоиња”, укупне површине 7543 ha, са утврђеним режимом заштите II степена на целокупној територији.

Након ревизије овог подручја, повећана је површина под заштитом и износи 11.746,19 ha. Према подацима Републичког геодетског завода 60,24% површине заштићеног подручја налази се у државном власништву, 38,61% у приватном и 1,15% у јавном власништву.

Специјални резерват природе „Увац” налази се у југозападној Србији, укљештен између масива планине Златибор на северу, Чемернице и Јавора на истоку и југоистоку и Златара на западу и југозападу, на територији општина Нова Варош, Сјеница и Прибој.

Нова Варош обухвата катастарке општине Рутоши, Сеништа, Радоиња, Негбина, Вранеша, Бурађа, Амзићи, Ојковица, Трудово, Тиква, Вилови, Дебеља, Горње Трудово, Штитково, Божетићи, Комарани, Акмачићи,Радијевићи, Буковик и Мишевићи. Сјеница обухвата катастарске општине Урсуле, Горње Лопиже, Доње Лопиже, Доње Горачиће, Дружниће, Крстац, Чедово и Кладница. Прибој обухвата катастарску општину Кратово.

На подручју Специјалног резервата природе „Увац” успостављени су режими заштите I, II и III степена.

Подручја под режимом заштите I степена заузимају укупну површину од 1.133ha 47а (9,65% укупно заштићене површине). Налазе се на шест изолованих локација унутар природног добра. Локалитети који су укључени у овај режим заштите означени су као: „Клисура Увца”, „Клисура Вељушнице”, „Клисура Кладнице”, „Павловића брод”, „Клисура Тисовице” и „Радоињско језеро”.

Подручја под режимом заштите II степена заузимају укупну површину од 5.653ha 35а (48,13 % укупно заштићене површине). Налазе се на две изоловане локације унутар природног добра. Локалитети који су укључени у овај режим заштите означени су као: „Подручје око Увачког и Златарског језера” и „Подручје око Радоињског језера”.

Подручје под режимом заштите III степена заузима укупну површи од 5.653ha 35а (48,13% укупно заштићене површине) и обухвата територију Специјалног резервата природе „Увац” која није под режимима заштите I и II степена.

На основу члана 5. Правилника о критеријумима вредновања у поступку категоризације заштићених подручја („Сл. гласник РС”, број 97/15), ово заштићено подручје спада у I категорију – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

Подручје обухваћено границама Специјалног резервата природе „Увац” налази се на листи „Важних станишта птица у Европи” (Important Bird Areas in Europe, BirdLife 2000) под називом „Увац-Милешевка” (YU 21 SE), а у оквиру Emerald мреже носи класификациони код RS0000025.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 30. септембра 2019. године Студију заштите Специјални резерват природе „Увац” Министаству заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.