На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Потамшје”.

Предео изузетних одлика „Потамишје” налази се у Републици Србији, у Аутономној Покрајини Војводини, у централном делу Баната,у сливу реке Тамиш, дуж доњег дела тока ове реке. Пружа се правцем североисток-југозапад пратећи ток Тамиша од Јаше Томића на северу па до Опова на југу. Површна природног добра износи 23 989 ha 79 a, и унутар њега предлажу се сва три режима заштите. Режим заштите првог степена обухвата површину од 27 ha 14 а, режим заштите другог степена површину од 12 258 ha 39 а, а трећег степена 11 074 ha 25 а. Oко заштићеног подручја успоставља се заштитна зона укупне површине 20109 ha 83 а.

Према власничкој структури у ПИО „Потамишје” у државној својини се налази  18 554 ha 76 a ( 77,34%), у друштвенoj 79 ha 85 a ( 0,33 %), у приватној 3 646 ha 63 a (15,20%), у јавној 15 ha 69 a (0,07%), други облици 1 688 ha 36 a (7,04%) и  мешовита 4 ha 50 a (0,02%).

У Потамишју су, пре предлагања проглашења Предела изузетних одлика заштићена три подручја: Регионални парк „Уздинске шуме”, Резерват за одржавање генетског фонда ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових заједница, првенствено аутохртоних „Уздинске шуме, оделење 17, одсек 1” и Природни споменик „Уздинске шуме, оделење 17к”.

На основу члана 5. Правилника о критеријумима вредновања у поступку категоризације заштићених подручја („Сл. гласник РС” бр. 97/2015), ово заштићено подручје спада у I категорију – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

Унутар граница предложеног подручја налазе се два међународно значајна подручја за птице (Important Bird Areas – IBA): RS012IBA „Горње Потамишје” и RS013IBA „Средње Потамишје” (Пузовић и сар., 2009), као и међународно значајно подручје за биљке (Important Plant Area – IPA) „Средњи Банат 2” (Anderson et al., 2005).

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 30. марта  2015. године Студију заштите Предео изузетних одлика „Потамишје” Министаству заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.