На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја II (друге) категорије, као предела изузетних одлика „Долина малог Рзава”.

Мали Рзав се налази у средишњем делу западне Србије, припада регији Стари Влах и заједно са Моравицом, Великим Рзавом, Ђетињом и Скрапежом представља извориште Западне Мораве. Административно, изворишни део припада општини Ивањица (КО Шареник и КО Брезова), а већи део општини Ариље (КО Бјелуша, КО Радошево и КО Висока), на чијем простору се и налазе значајније природне вредности.

Након ревизије која је завршена 2006. године, СО Ариље је на седници одржаној 6. октобра 2006. године, а на предлог Завода, донела Одлуку о заштити Споменика природе „Бјелушка потајница”, која је сврстана у III категорију заштите – Значајно природно добро. На заштићеној површини Споменика природе „Бјелушка потајница” је тада установљен режим заштите II степена.

Укупна површина Предела изузетних одлика „Долина Малог Рзава” износи 3409 ha 68 a 66 m². Највећи део површина налази се у приватном власништву (75,13 %), у власништву државе je 24,79 % и 0,08 %  је у власништву Српске православне цркве.

На целом природном добру успостављају се режим I степена заштите (60 ha 73 a 38 m²), II степена заштите (651 ha 03 a 78 m²) и  III степена заштите (2697 ha 91 a 50 m²).

Забележено је 11 ендемичних и субендемичних таксона (од чега 8 ендема и 3 субендема), 2 врсте од националног и међународног значаја, 2 врсте наведене у „Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије и Црне Горе са статусима угрожености према критеријумима IUCN-a из 2001. године” (Ур. Стевановић В, 2002), односно на CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Аppendix 2) листи, 4 терцијарна и 1 глацијални реликт, као и 20 врста заштићених „Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне” („Службени гласник РС” 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11).

Већина од 75 врста птица које су присутне на подручју Малог Рзава строго су заштићене према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 05/10 и 47/11).

Према истом Правилнику од 38 врста сисара присутних у истраживаном делу долине Малог Рзава, 16 је сврстано у категорију „строго заштићена дивља врста”, а 20 у категорију „заштићена дивља врста”.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 19. децембра 2012. године Студију заштите Предео изузетних одлика „Долина Малог Рзава” министарству надлежном за послове заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.