Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева
за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, на локацији на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, оператера
„MостДОО из Горњег Стајевца, Трговиште

 Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво – оператер „Mост“ ДОО из Горњег Стајевца, Трговиште, регистрованo код АПР-а под матичним бројем 07592345, са претежном делатности: 4711 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, поднело Захтев за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, индексног броја отпада 16 01 04*, разврстаног према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10), на локацији оператера на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, дана 13. септембра 2018. године, под бројем 19-00-00182/2015-16 и у међувремену комплетирало сву потребну документацију.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 542, сваког радног дана у периоду од 12-14 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 011/31-31-224.

Рок за достављање мишљења и предлога је 27. децембар 2019. године на email адресу jelena.tesla@ekologija.gov.rs.