Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „STEEL IMPEX“ д.о.о Сремска Каменица, огранак Краљево, Ул. Аеродромска 3, 36 000 Краљево, за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера, у ул. Аеродромска 3, 36 000 Краљево, број предмета 19-00-00843/2019-06, од 02.12.2019. године.

Надлежни орган обавештава јавност да је 02.12.2019. године предузећe / компанијa „STEEL IMPEX“ д.о.о Сремска Каменица, огранак Краљево,  Ул. Аеродромска 3, 36 000 Краљево, поднела захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, на локацији оператера, на катастарској парцели број  КП 5297/2 КО Краљево .

Активности које горе поменуто предузеће предузима је складиштење и третман  неопасног и опасног отпада

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 540, од 11h -13h.