Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ћуприја, поднетог од привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја, ул. Воје Суботића 30.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја, ул. Воје Суботића 30 (регистровано код АПР са матичним бројем 20910429, са шифром делатности 7022 – Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем), поднело захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада (отпад од електричне и електронске опреме, амбалажа контамнирана опасним супстанцама, истрошени акумулатори, каблови), на локацији складишта у општини Ћуприја, дана 03. децембра 2018. године.

Основни процеси који ће се одвијати у складишту опасног отпада су: пријем и истовар отпада, мерење и складиштење отпада у оквиру за то предвиђеног простора и формирање документације.

Предметно складиште опасног отпада се налази на територији општине Ћуприја, ул. Града Јанице, на кат. пар. бр. 241/1 КО Ћуприја град.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nullekologija.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.