Министарство заштите животне средине, у складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) обавештава јавност о почетку израде Нацрта националног акционог програма за борбу против дезертификације и деградације земљишта и ублажавање последица суша на територији Републике Србије (у даљем тексту: НАП).

Одредбама Закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци („Службени гласник РСˮ – мeђународни уговори, број 102/07), утврђено је да су Стране Конвенције дужне да припреме националне акционе програме. Циљ ових програма је да идентификују чиниоце који доприносе дезертификацији и практичне мере неопходне за борбу против дезертификације и ублажавања последица суше, као и да одреде одговарајуће улоге владе, локалних заједница и корисника земљишта и расположиве потребне ресурсе.

За потребе израде Нацрта НАП-а, Министарство заштите животне средине је образовало Радну групу за израду Националног акционог програма за борбу против дезертификације и деградације земљишта према Конвенцији Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци (UNCCD). Радну групу чине представници релевантних државних органа и организација, научних и стручних институција и организација цивилног друштва, који ће обезбедити релевантне информације и податке из делокруга надлежности институција које представљају, што ће стручно допринети самом процесу израде Нацрта НАП-а.