Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ
Дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредном друштву „Плава Фрајла“ д.о.о. Нови Сад
– Огранак „Екосистем“ д.о.о Петроварадин

 Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење о одузимању дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, које је 18. фебруара 2016. године донело Министарство пољопривреде и заштите животне средине (предмет број 19-00-00979/2015-16 од 30. децембра 2015. године), због неиспуњавања услова за наставак обављања делатности третмана неопасног отпада у мобилном постројењу.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ привредном друштву „Плава Фрајла“ д.о.о. Нови Сад – Огранак „Екосистем“ д.о.о Петроварадин даљи пријем отпада у мобилно постројење за третман неопасног отпада на територији Републике Србије и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Плава Фрајла“ д.о.о. Нови Сад – Огранак „Екосистем“ д.о.о Петроварадин да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним отпадом, које су прописане Законом о управљању отпадом.