Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву за трговину, посредовање и производњу „Ecoteq д.о.о. Београд – у стечају

за складиштење неопасног и опасног отпада и третман опасног отпада у постројењу за управљање отпадом на локацији складишно-рециклажног центра „Д.Ц. Добановци“ које се налази у Добановцима, у ул. Добановачки пут бб, која обухвата К.П. 4381 и 4380 К.О. Сурчин, Београд, коју је издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/2018), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 67. став 1. тач. 2) и 3), став 2. тач. 2) и став 3. Закона о управљању отпадом, је донело Решење да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА за складиштење неопасног и опасног отпада и третман опасног отпада у постројењу за управљање отпадом на локацији складишно-рециклажног центра „Д.Ц. Добановци“ које се налази у Добановцима, у ул. Добановачки пут бб, која обухвата К.П. 4381 и 4380 К.О. Сурчин, Београд, коју је издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, регистарског броја 1106, друштву за трговину, посредовање и производњу „Ecoteq д.о.о. Београд – у стечају (у даљем тексту „Ecoteq“ д.о.о. Београд – у стечају), ул. Маглајска бр. 32/8, Београд, због неиспуњавања услова за обављање делатности из области управљања отпадом у складу са важећом законском регулативом.

Привредном друштву „Ecoteq“ д.о.о. Београд – у стечају ЗАБРАЊУЈЕ СЕ даљи пријем, складиштење и третман отпада на локацији складишно-рециклажног центра „Д.Ц. Добановци“ које се налази у Добановцима, у ул. Добановачки пут бб, која обухвата К.П. 4381 и 4380 К.О. Сурчин, Београд и ОБАВЕЗУЈЕ се да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним и опасним отпадом у постројењу, које су прописане Дозволом и предвиђене Планом за затварање постројења за управљање отпадом.