Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ
привредном друштву „Medical Wave“ д.о.о. Београд

за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 67. став 1. тачка 2) Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16), је донело Решење да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине, привредном друштву „Medical Wave“ д.о.о. Београд, ул. Лошињска бр. 4, Београд, регистарског броја 594/1, издата решењем број 19-00-00342/201616 од 26. маја 2016. године, због непоступања у складу са условима утврђеним у издатој дозволи у току обављања делатности сакупљања и транспорта неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, као и непоступања у складу са законом и прописима у области управљања отпадом.

Привредном друштву „Medical Wave“ д.о.о. Београд ЗАБРАЊУЈЕ се обављање делатности сакупљања и транспорта неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије и ОБАВЕЗУЈЕ се да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним и опасним отпадом, које су прописане Законом о управљању отпадом.