Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Delta Eko Sistem“ д.о.о. Кладово

за за складиштење неопасног и опасног отпада и третман опасног отпада на локацији оператера, на к.п. брoj 3087 и 3213/1 К.О. Кладушница, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 67. став 1. тачка 2) и 3) и члана 67. став 2. Закона о управљању отпадом, је донело Решење да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА  за складиштење неопасног и опасног отпада и третман опасног отпада на локацији оператера, на к.п. брoj 3087 и 3213/1 К.О. Кладушница, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, привредном друштву „Delta Eko Sistem“ д.о.о. Кладово, ул. Краља Александра бр. 42, Кладово, регистарског броја 712, издата решењем број 19-00-00320/2011-02 од 15. децембра 2011. године, због непоступања у складу са условима утврђеним у издатој дозволи и непоступања у складу са законом и прописима у области управљања отпадом, у току обављања делатности складиштења и третмана отпада.

Привредном друштву „Delta Eko Sistem“ д.о.о. Кладово ЗАБРАЊУЈЕ се даљи пријем, складиштење и третман отпада на локацији на к.п. брoj 3087 и 3213/1 К.О. Кладушница и ОБАВЕЗУЈЕ се да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања отпадом.