На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о нацрту решења о ревизији интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство пољопривреде и заштите животне средине израдило нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја, број захтева: 353-01-01514/2013-05, за рад постројења ”Сојапротеин” АД и обављање активности прераде соје у Бечеју, ул. Индустријска бр. 1, на локацији катастарских парцела 23750/1, 23750/4, 23750/6, 23750/7, 23750/8,  све КО Бечеј.

Увид у израђен нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства www.eko.minpolj.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.