Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE
o izrađenom nacrtu rešenja o reviziji  integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvo zaštite životne sredine izradilo nacrt rešenja o reviziji integrisane dozvole za operatera ”Messer Tehnogas” AD, za rad fabrike za proizvodnju acetilena i azot (I) oksida u Rakovici, na lokaciji KP br. 158/2, 159/1, 159/2, 160/1, sve KO Stara Rakovica.

Uvid u nacrt rešenja o reviziji integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na nacrt rešenja o reviziji integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.