Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

      Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, „GANGYUAN CO.“ d.o.o. Smederevo, Ul. Zorke Radulović Vuke br. 12, 11 300 Smederevo, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo, zaveden pod brojem 353-02-00475/2019-03 od 05.03.2019.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.