У циљу јачања капацитета локалних самоуправа и јачања локалног развоја у области заштите животне средине, Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) ће пружити помоћ заинтересованим јединицама локалне самоуправе у изради пројектно техничке документације за изградњу постројења за прераду отпадних вода.

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“ број 95/2018) Министарство је у оквиру раздела 25, Програм 0406-Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, обезбедило финансијска средства за израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром.

Сходно наведеном, а у циљу планирања финансирања помоћи за израду пројектно техничке документације, овим путем се упућује јавни позив јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода.

Пројектно техничка документација која ће бити израђена може обухватити следећа документа:

 • студија оправданости;
 • идејно решење;
 • идејни пројекат;
 • пројекат за грађевинску дозволу;
 • пројекат за извођење

ОПШТИ Услови за пријављивање за израду пројектно-техничке документације које морају испунити јединице локалних самоуправа су следећи:

 1. Измирене су све доспеле обавезе по основу јавних прихода
 2. Нису додељена средства за исте намене из буџета Републике Србије или буџета аутономне покрајине;
 3. Урађен је план генералне регулације (ПГР) ;
 4. Локација која је одређена за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је у власништву јединице локалне самоуправе;
 5. Изграђено је више од 60% припадајуће канализационе мреже за ППОВ за које је потребно израдити пројектно-техничку документацију.

Јединице локалних самоуправа које испуне наведене услове биће узете у разматрање.

У процесу одлучивања биће укључени следећи критеријуми: степен развијености општине у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину (“Службени гласник РС”, број 104/2014), стратешка позиција ППОВ (близина националног парка, заштићеног подручја, термалних извора) и постојање главног колектора.

За пријаву на овај јавни позив потребно је попунити Образац за пријаву на јавни позив (у даљем тексту: Образац). Образац је потребно попунити и послати заједно са пропратном документацијом искључиво путем поште Министарству заштите животне средине, Сектор за отпад и отпадне воде, Одељење за отпадне воде, на адресу:  Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА и напоменом НЕ ОТВАРАТИ.

 Обавештење о јавном позиву и Образац постављају се на интернет страници Министарства  (www.ekologija.gov.rs) и Порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs ).

Рок за подношење пријаве на јавни позив је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници министарства (www.ekologija.gov.rs) и Порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs ).

Министарство неће разматрати:

 • пријаве које нису поднеле јединице локалних самоуправа;
 • непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве;
 • пријаве послате факсом, електронском поштом и др.

Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.

Министарство ће:

-разматрати пристигле пријаве на јавни позив, утврђивати испуњеност услова за израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода;

– утврдити листу јединица локалних самоуправа, у року од седам дана од дана истека рока за подношење захтева и исту објавити на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

Јединице локалних самоуправа (у даљем тексту: Подносиоци пријава), имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе, у периоду од три радна дана од дана објављивања исте. Подносиоци  пријава могу поднети примедбу Министарству ради отклањања неправилности у поступку избора, у року од осам дана од дана објављивања листе.

Коначна листа јединица локалних самоуправа одобрава се одлуком министра, и садржи: број пријаве и називе јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за доделу средстава. Против одлуке министра може се покренути управни спор.

Коначна листа одабраних јединица локалне самоуправе  објављује се на интернет страници Министарства и Порталу е-Управа.

Контакт особа у Министарству заштите животне средине је Јелена Крстић, број телефона 064/8644-756, email: jelena.krstic[at]nullekologija.gov.rs.

Образац за пријаву на јавни позив можете преузети овде.