Za potrebe buduće strategije, priprema se strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA), a na osnovu Odluke objavljene u Službenom Glasniku RS broj 62/18. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) izabran je za nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni, u skladu sa Zakonom. IAUS je započeo pripremu predmetnog izveštaja i do sada su izrađene polazne osnove, opšti i posebni ciljevi, izbor indikatora i metodologija strateške procene.

U pripremnoj fazi, a u skladu sa EU dobrom praksom i na osnovu dosadašnjih rezultata sa projekta, pripremljen je nacrt “Scoping Report-a”, koji predstavlja osnovu za Izveštaj o strateškoj proceni, a koji je bio predstavljen 11. marta 2019. godine, u prostorijama IAUS-a.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da je nacrt “Scoping Report-a” dostupan na ovom linku.

Blagovremeno ćemo objaviti informaciju o nacrtu SEA izveštaja kao i procesu davanja mišljenja na isti, u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni. Napominjemo da će i verzija nacrta izveštaja “Scoping Report-a” na srpskom jeziku, biti dostupna tokom prve nedelje aprila.

Javna rasprava na nacrt “Scoping Report-a” održaće se polovinom aprila. O tačnom datumu i mestu održavanja postavićemo blagovremeno informaciju na našoj internet stranici.

Komentare na nacrt “Scoping Report-a” možete dostaviti elektronskim putem na: tanja.puaca[at]nullgfa-group.de najkasnije do 27. aprila 2019. godine.”

(hyperlink za scoping report je http://www.klimatskastrategija.eu/wp-content/uploads/2019/03/Draft-Scoping-Report_Climate-Strategy-and-Action-Plan_V0.1.pdf
kao i na srpskom jeziku http://www.klimatskastrategija.eu/wp-content/uploads/2019/04/Nacrt-Scoping-Report_Strategija-klimatskih-promena-sa-akcionim-planom.pdf)