За потребе будуће стратегије, припрема се стратешка процена утицаја на животну средину (СЕА), а на основу Одлуке објављене у Службеном Гласнику РС број 62/18. Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) изабран је за носиоца израде извештаја о стратешкој процени, у складу са Законом. ИАУС је започео припрему предметног извештаја и до сада су израђене полазне основе, општи и посебни циљеви, избор индикатора и методологија стратешке процене.

У припремној фази, а у складу са ЕУ добром праксом и на основу досадашњих резултата са пројекта, припремљен је нацрт “Scoping Report-а”, који представља основу за Извештај о стратешкој процени, а који је био представљен 11. марта 2019. године, у просторијама ИАУС-а.

С тим у вези, обавештавамо вас да је нацрт “Scoping Report-а” доступан на овом линку.

Благовремено ћемо објавити информацију о нацрту СЕА извештаја као и процесу давања мишљења на исти, у складу са Законом о стратешкој процени. Напомињемо да ће и верзија нацрта извештаја “Scoping Report-а” на српском језику, бити доступна током прве недеље априла.

Јавна расправа на нацрт “Scoping Report-а” одржаће се половином априла. О тачном датуму и месту одржавања поставићемо благовремено информацију на нашој интернет страници.

Коментаре на нацрт “Scoping Report-а” можете доставити електронским путем на: tanja.puaca[at]nullgfa-group.de најкасније до 27. априла 2019. године.”

(hyperlink za scoping report je http://www.klimatskastrategija.eu/wp-content/uploads/2019/03/Draft-Scoping-Report_Climate-Strategy-and-Action-Plan_V0.1.pdf
као и на српском језику http://www.klimatskastrategija.eu/wp-content/uploads/2019/04/Nacrt-Scoping-Report_Strategija-klimatskih-promena-sa-akcionim-planom.pdf)