На основу чл. 23., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 88/10), кao и чл.10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Службени гласник Републике Србије“ – Meђународни уговори, бр.102/07) даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на животну средину нацрта Плана управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021., Министарство заштите околиша и природе Републике Хрватске је позвало на прекограничне консултације Републику Србију, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, да достави своје евентуалне коментаре на могуће прекограничне утицаје на животну средину на простору Републике Србије услед реализације наведеног плана.

У складу са члановима 8. и 9. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у обавези да омогући учешће у процедури консултација о прекограничном утицају Плана управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021. заинтересованим органима, организацијама и јавност.

1. План управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021.

План управљања водним подручјима основни је инструмент управљања стањем вода и ризицима од поплава у Републици Хрватској. План се доноси за раздобље од шест година, а сврха му је остварити циљеве заштите вода:

  • спречи даље погоршање, заштитити и побољша стање водних екосистема те, с обзиром на потребе за водом, копнених екосистема и мочварних подручја зависних о водним екосистемима;
  • промовише одрживо кориштење вода на основи дугорочне заштите расположивих водних ресурса;
  • боље заштитити и побољша стање вода, између осталих и путем специфичних мера за поступно смањење испуштања, емисија и расипања опасних материја с приоритетне листе те прекид или поступно укидање испуштања, емисија или расипања опасних материја с приоритетне листе;
  • осигура поступно смањење загађење подземних вода и спречи њихово даље загађење
  • ублажи последица поплава и суша.

2. Стратешка процена утицаја Плана управљања водним подручјем Републике Хрватске за раздобље 2016.-2021

Потенцијално значајни утицаји на животну средину, укључујући и здравље, у прекограничном контексту Плана управљања водним подручјем Републике Хрватске за раздобље 2016.-2021 дефинисани се кроз две компоненте:

• Управљање стањем вода
• Управљање ризицима од поплава

Управљање стањем вода има за циљ побољшање односно спречавање погоршања стања вода. Стога се очекује да ће прекогранични утицај спровођења ове компоненте плана бити значајно позитиван. Овакав закључак доноси се и у Стратешкој процени утицаја на животну средину вишегодишњњег програма градње комуналних водних грађевина, којима се остварују мере из предметног плана, при чему се у наведеној стратешкој процени наводи и да у случају смештања уређаја за пречишћавање отпадних вода или њиховог испуста у површинске воде и мора на граничном подручју, постоји могућност негативног утицаја због испуста прочишћење отпадне воде у рецепијент. Мере спречавања односно ублажавања оваквог утицаја прописаће се у појединачним случајевима кроз поступак процене утицаја на животну средину уз сарадњу са земљама на чијем подручју би могло доћи до значајног утицаја на животну средину у складу са ЕСПОО конвенцијом и билатералним уговорима.

Управљање ризицима од поплава предвиђају се мере којима се повећава сигурност људи и имовине од последица поплава. Планом се подстичле одабир следећих техничких мера: задржавање вода у сливу што је дуже могуће, а водотоцима се допушта ширење како би се успорило отицање, очување, обнова и проширење подручја која имају могућност задржавања поплавне воде попут природних ретензија, мочвара, на подручијима резервисаним за задржавање великих вода ограничити коришћење земљишта и одговарајућим административним мерама спрећити загађење вода и тла опасним материјама при наиласку поплавних вода, на локацијама бивших поплавних површина у долинама водотока наставити градити низијске ретензије за растерећење великих вода ради заштите од поплава низводног подручја, постојеће низијске ретензије користити превенствено као ливаде и пашњаке или за рестаурацију алувијалних шума. Овакве мере имају значајан позитиван прекогранилан утицај, јер су све усмерене задржавању вода у сливу. Будући да поједини захвати нису предмет плана, не може се говорити о прекограничним утицајима појединих захвата, али сваки захват који би могао имати негативни прекогранични утицај биће предмет прекограничних консултација у поступку процене утицаја на животну средину а ус кладу са ЕСПОО конвенцијом и билатералним уговорима.

Закључак обрађива Стратешке процене је да спровођење Плана управљања водним подручјима ће имати значајан позитиван утицај на животну средину, еколошку мрежу и заштићена подручја на територији Словеније, Мађарске, Србије и Босне и Херцеговине, те вероватно слаби позитиван или никакав утицај на подручју Црне Горе, а никакав утицај се не очекује на подручју Италије. Са обзиром на то да се ради о плану на стратешком нивоу у којем се не наводе појединачни захвати, није могуће проценити да ли ће неки појединачни захват имали негативни утицај на животну средину суседне државе, али за појединачне захвате за које се евентуално у постуипку процене утицаја на животну средину утврди да би могли имаи негативан утицај, мораће се одржати прекограничне консултације у складу са ЕСПОО конвенцијом, како би се такви утицаји свели на прихватљиву меру.

Заинтересована јавности и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину Плана управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021. године, и Стратешку процену утицаја на животну средину Плана управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021. и да доставе своја мишљења о могућим прекограничним утицајима Плана у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења Министарству пољопривреде и заштите животне средине (Сектор за планирање и управљање у животној средини, Омладинских бригада 1, Нови Београд).

Документа у вези са Планом управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016-2021. године, можете преузети овде.