Министарство заштите животне средине, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује

КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години

Право учешћа на овом конкурсу имају правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања у комерцијалне сврхе дивље флоре, фауне и гљива  под условом да им није изречена казна за привредни преступ, односно прекршај прописана Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11 – УС и 14/16), Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) и овом Уредбом.

Подносилац захтева уз пријаву доставља и следеће податке:

  1. подаци о подносиоцу захтева;
  2. подаци о заштићеној врсти, са обавезним навођењем латинског назива врсте која ће се сакупљати, стављати у промет, односно користити;
  3. подаци о количини по врстама које ће се сакупљати у свежем или сировом стању (непрерађене), стављати у промет, односно користити;
  4. начин организовања сакупљања заштићених врста, локалитети сакупљања (са назнаком општине где су локалитети сакупљања и најближих насеља), број и размештај откупних станица;
  5. подаци о објектима, постројењима и уређајима за складиштење, прераду и промет, као и степен прераде заштићених врста;
  6. подаци о упису делатности у одговарајући регистар (извод из одговарајућег регистра о упису делатности – Агенције за привредне регистре).

Право учешћа на овом конкурсу имају правна и физичка лица и предузетници који се баве сакупљањем матичног легла, односно засада из природних станишта ради формирања узгајалишта (плантаже, расадници и други облици узгајалишта), као и сакупљањем заштићених врста у научноистраживачке и едукативне сврхе (члан 5. и члан 7. Уредбе).

Пријава на конкурс подноси се најкасније до 30. новембра 2018. године, Министарству заштите животне средине, адреса: Омладинских бригада 1, 11070 Београд.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Министарство заштите животне средине ће у року од 15 дана по пријему захтева обавестити подносиоце захтева о количинама које су им одобрене, висини накнаде и року уплате.

Дозвола из овог конкурса издаје се по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије.

Саставни део конкурса је табела по врстама и количинама заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива, које се могу сакупљати у 2018. години.

Ценовник дивље флоре, фауне и гљива које се могу сакупљати у 2018. години.