„U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje novi konkurs za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).

Na osnovu Konkursa, objavljenog 22. aprila 2019. godine, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini od 20. juna 2019. godine, raspodeljena su sredstva u iznosu od 18.061.564,00 dinara.

Ovim Konkursom vrši se raspodela preostalog iznosa sredstava Zelenog fonda za pošumljavanje u 2019. godini od 22.938.436,00 dinara.

Sredstva Zelenog fonda dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom na adresu konkurs.posumljavanje[at]nullekologija.gov.rs  ili na telefone 011/ 31-22-144 i 011/31-22-893.“.