Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 20. juna 2019. godine donelo  je Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo  22. aprila 2019. godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 23 prijave.

Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini možete preuzeti ovde.