У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине  оглашава

 

ЈАВНИ УВИД
О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „KAЛЕМЕГДАНСКИ РТ”

 Споменик природе „Кaлемегдански рт” се налази на територији града Београд, односно на територији градске општине Стари град.

1. ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 18. ОКТОБРА ДО 6. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.

Предлог уредбе о заштити Споменика природе „Кaлемегдански рт” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666 и Завода за заштиту природе Србије, Београд, Др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 6. новембром 2019. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине, поштом или на писарницу, са назнаком „СП  Кaлемегдански рт – Јавна расправа о заштити”.

  1. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се у петак, 15. новембра 2019. године, са почетком у 1000 часова у просторијама Градске управе Града Београда, Краљице Марије бр.1, Велика сала, 20. спрат. Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.