U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,BLEDERIJA”

Područje Spomenika prirode „Blederija”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se na teritoriji opštine Kladovo, KO Reka (362.76 ha)  i  KO Brza Palanka (36.11 ha),  ukupne površine 398.87 ha, od čega je 237.03 ha u privatnoj svojini i 161.84 ha u javno-državnoj svojini.

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE ,,BLEDERIJA” ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD OD 26. FEBRUARA DO 17. MARTA 2018. GODINE.

            Nacrt uredbe o proglašenju Spomenika prirode „Blederija” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija 668 i Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, do 17. marta 2018. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese aleksandra.doslic[at]nullekologija.gov.rs i lidija.stevanovic[at]nullekologija.gov.rs;  ili poštom sa naznakom „NACRT UREDBE O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE ,,BLEDERIJA” – JAVNA RASPRAVAˮ, na adresu Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

  1. JAVNA RASPRAVA I JAVNA PREZENTACIJA dokumenata o zaštiti biće održana u četvrtak, 15. marta 2018. godine, sa početkom u 1100 časova u prostorijama opštine Kladovo (sala za sastanke).

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.