У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА”

Подручје Споменика природе „Бледерија”, које се предлаже за заштиту, налази се на територији општине Кладово, КО Река (362.76 ha)  и  КО Брза Паланка (36.11 ha),  укупне површине 398.87 ha, од чега је 237.03 ha у приватној својини и 161.84 ha у јавно-државној својини.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД ОД 26. ФЕБРУАРА ДО 17. МАРТА 2018. ГОДИНЕ.

            Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Бледерија” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, канцеларија 668 и Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, до 17. марта 2018. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe aleksandra.doslic[at]nullekologija.gov.rs и lidija.stevanovic[at]nullekologija.gov.rs;  или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” – ЈАВНА РАСПРАВАˮ, на адресу Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

  1. ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у четвртак, 15. марта 2018. године, са почетком у 1100 часова у просторијама општине Кладово (сала за састанке).

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.