У циљу јачања капацитета локалних самоуправа и јачања локалног развоја у области заштите животне средине, Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) ће пружити помоћ заинтересованим јединицама локалне самоуправе у изради пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта.

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину (,,Службени гласник РС” број 95/18), Министарство је у оквиру раздела 25 Програм 0406- Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, обезбедило финансијска средства за израду пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта.

Сходно наведеном, а у циљу планирања финансирања помоћи за израду пројектно техничке документације, овим путем се упућује јавни позив јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе израде пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта.

Израда пројекта санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта обухвата пројектно-техничку документацију израђену у складу са законском регулативом.

Општи услови за пријављивање за израду пројектно-техничке документације које морају испунити јединице локалних самоуправа су следећи:

  1. да су измирене све доспеле обавезе по основу јавних прихода;
  2. да им нису додељена средства за исте намене из буџета Републике Србије или буџета аутономне покрајине или других извора финансирања;
  3. да су израдиле План прилагођавања постројења.

Јединице локалних самоуправа које испуњавају наведене услове биће узете у разматрање.

У процесу одлучивања биће укључен следећи критеријум – степен развијености општине у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину (“Службени гласник РС”, број 104/2014), као и степен угрожености животне средине и степен директног утицаја пројекта на остваривање стратешких приоритета утврђених стратешким докуменатима и плановима.

За пријаву на овај јавни позив потребно је попунити Образац за пријаву на јавни позив (у даљем тексту: Образац). Образац је потребно попунити и послати заједно са пропратном документацијом искључиво путем поште Министарству заштите животне средине, Сектор за отпад и отпадне воде, Одељење за управљање отпадом, на адресу:  Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА и напоменом НЕ ОТВАРАТИ.

 Обавештење о јавном позиву и Образац постављају се на интернет страници Министарства  (www.ekologija.gov.rs) и Порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs ).

Рок за подношење пријаве на јавни позив је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници министарства (www.ekologija.gov.rs) и Порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs ).

Министарство неће разматрати:

  • пријаве које нису поднеле јединице локалних самоуправа;
  • непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве;
  • пријаве послате факсом, електронском поштом и др..

Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.

Министарство ће:

-разматрати пристигле пријаве на јавни позив, утврђивати испуњеност услова за израду пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта;

– утврдити листу јединица локалних самоуправа, у року од седам дана од дана истека рока за подношење захтева и исту објавити на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе;

Јединице локалних самоуправа (у даљем тексту: Подносиоци пријава), имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе, у периоду од три радна дана од дана објављивања исте. Подносиоци  пријава могу поднети примедбу Министарству ради отклањања неправилности у поступку избора, у року од осам дана од дана објављивања листе.

Коначна листа јединица локалних самоуправа одобрава се одлуком министра, и садржи: број пријаве и називе јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за доделу средстава.

Против одлуке министра може се покренути управни спор.

Коначна листа одабраних јединица локалне самоуправе  објављује се на интернет страници Министарства и Порталу е-Управа.

Контакт особа у Министарству заштите животне средине је Предраг Симић, број телефона 011/318-0035, email: predrag.simic[at]nullekologija.gov.rs.

Образац за пријаву на јавни позив можете преузети овде.