Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 20/19), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 1. Предмет конкурса

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за 2019. годину.

Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), додељује подстицајна средства у складу са Уредбом о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14) (у даљем тексту: Уредба), и Правилником о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 20/19).

 1. Корисници средстава

На јавни конкурс могу се пријавити:

 • оператери постројења  за  поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
 • произвођачи пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 микрона.
 1. Конкурсна документација

3.1. Конкурсна документација за појединачне оператере:

 1. пријава за доделу подстицајних средстава. Образац пријаве преузети овде
 2. дозволa за рад коју је оператеру постројења издао надлежни орган у складу са законом,
 3. важећи уговор закључен са лицима која имају дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење отпада,
 4. квартални извештај о количини отпада који је оператер постројења поновно искористио, рециклирао, односно третирао у току текуће године,
 5. налаз надлежног инспекцијског органа којим се потврђује да је оператер постројења поновно искористио, рециклирао, односно третирао отпад у периоду за који је оператер поднео захтев, а у складу са чланом 4. став 4. тачка 4). Уредбе.

3.2 На јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за производњу кеса –трегерица за вишекратну употребу могу се пријавити само произвођачи пластичних кеса дебљине преко 20 микрона.

Конкурсна документација за произвођаче кеса – трегерица:

 1. квартална пријава за доделу подстицајних средстава. Образац пријаве преузети овде
 2. исправу о усаглашености производа са техничким захтевима којом се потврђује биоразградивост пластичне кесе, а у складу са чланом 4. став 4. тачка 3a) Уредбе.

Комплетан конкурс можете преузети овде.