U skladu sa članom 31. Zakona o planskom sistemu republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 30/2018), za potrebe izrade dokumenta javne politike za cirkularnu ekonomiju sprovedena je ex-ante analiza efekata. Ova analiza je imala za cilj da sagleda postojeće stanje, identifikuje promene koje treba postići sprovođenjem mera javne politike, utvrdi opšte i pojedinačne ciljeve javne politike, identifikuje opcije, predloži optimalnu opciju i identifikuje resurse za sprovođenje mera javne politike.

Dokument je pripremljen uz podršku PLAC III projekta i Ministarstva za evropske integracije. U cilju sprovođenja konsultacija sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama ”Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije” se stavlja na uvid, a komentare na predloženi tekst dokumenta, mogu se dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja na e-mail adresu: aleksandra.vucinic[at]nullekologija.gov.rs.

Dokument možete pogledati ovde