У поступку припреме закона којим се уређује област заштите природе Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе према Програму јавне расправе у периоду од 22. јуна до 12. јула 2015. године а на основу Закључка Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-6721/2015 од 17. јуна.

Текст Нацрта закона био је постављен на интернет презентацији Министарства www.eko.minpolj.gov.rs. Примедбе, предлози и сугестије достављени су Министарству, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе”.

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе учесници у јавној расправи су правна и физичка лица – Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе, научне и стручне организације у области заштите природе, Привредна комора Србије, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда, Стална конференција градова и општина, представници цивилног друштва и други.

Јавне расправе о Нацрту закона организоване су у виду презентација и консултација које су одржане:

  • у просторијама Скупштине града Ниша, 2. јула 2015. године, у периоду од 15,00 до 16,30 часова
  • у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, 6. јула 2015. године, у Новом Саду, у периоду од 14,00 до 15,30 часова;
  • у просторијама Привредне коморе Србије, 9. јула 2015. године, у Београду, у периоду од 11,00 до 13,00 часова, улица Ресавска бр. 13-15.

Учесници јавне расправа испред Министарства пољопривреде и заштите животне средине били су: Александра Дошлић, начелник Одељења за заштићена подручја и еколошке мреже, Павле Јовановић, руководилац Групе за спровођење ЦИТЕС конвенције и Јелена Дучић, самостални саветник у Одсеку за еколошке мреже и оцену прихватљивости односно у Новом Саду Владимир Јаћовић, саветник у Групи за спровођење ЦИТЕС конвенције

На јавним расправама презентоване су измене и допуне Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити природе. Изменама и допунама Закона о заштити природе, прецизиране су дефиниције еколошке мреже, геопаркова, објеката геонаслеђа. Нацртом су измењени и допуњени делови Закона који се односе на планове управљања заштићеним подручјем, права и овлашћења чувара заштићеног подручја који су овим изменама и допунама добили статус службеног лица. У делу који се односи на ЦИТЕС конвенцију измењени су чланови којима се прецизирају услови за држање живих примерака дивљих животиња у заточеништву, трговина строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама…..

Након отварања дискусије учесници су изнели примедбе на Нацртом закона предложена решења, односно сугестије и предлоге за боље уређење одређених одредби. Представници Министарства су давали одговоре на постављена питања присутних. Одговореноје на одређен број конструктивних предлога.

Договорено је да се примедбе и сугестије, доставе и у писаној форми, на начин како је то предвиђено програмом и закључком јавне расправе.

Добијен је велики број примедаба који је размотрен од стране стручњака у министарству и запослених који раде на пословима у овој области. Размотрени су предлози који су пристигли у року, сагледана могућност њиховог интегриасања у текст Нацрта закона, а у циљу унапређења законских решења.

Мишљења, сугестије и примедбе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе у року су доставили:Центар за европске политике, Еколошко друштво „Бујановац”, Градска управа Града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Сектор за заштиту животне средине, водну и санитарни инспекцију, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Градска управа Суботица, Млади истраживачи Србије, WWF – Дунавско Карпатски програм, Завод за заштиту природе Србије, Српско херпетолошко друштво „Милутин Радовановић”, Покрајински завод за заштиту природе, ЈП „Србијашуме”, ЈП ,,Војводинашуме”,Амбасадори одрживог развоја, АСНС „Чувари резервата” Резерват Увац д.о.о., Нафтна индустрија Србије, Мирјана Гуцић, пензионер, раније запослена у Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда, Управа царина.

У вези са тим, размотрено је прихватање предлога и сугестија у вези са предлозима који се односе на материју која регулише прекогранично кретање, трговину, узгој и држање дивљих врста, на управљање еколошком мрежом…

Нису прихваћени предлози и сугестије који нису дати у форми конкретног предлогa већу форми коментара или питања, су узети у разматрање. Нису прихваћени предлози који се односе на брисање члана 42, који нису усклађени са одредбама релевантних директива са којима се врши усклађивање овог закона, односно предлози који битно одступају од концепта и циља утврђених директивама као и предлози који нису у складу са важећим законима у другим областима, као и они предлози који су се односили на чланове Закона који нису били предмет измена и допуна.

Сви предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на побољшање предлога текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, биће посебно размотрени и уграђени у текст нацрта закона.