Министарство заштите животне средине, у оквиру трећег циклуса пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“, завршило је реализацију Оперативног мониторинга подземних вода који је за потребе Пројекта спровео Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, а завршни извештај о резултатима спроведеног мониторинга можете преузети овде. Пројекат је покренут 2017. године, а један од циљева пројекта је испитивање квантитета и квалитета подземних вода на одабраним локалитетима и извориштима за које је оцењено да се налазе под притиском или су потенцијално под притиском који угрожава или може угрозити њихово даље коришћење и употребу. У оквиру Пројекта примењени су стандарди и захтеви Оквирне Директиве о водама Европске уније и Директиве о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања квалитета, који су усклађени и са општим тенденцијама побољшања стања животне средине и важни за процес приступних преговора Републике Србије са ЕУ, посебно у оквиру поглавља 27 – Животна средина. С обзиром на ванредну ситуацију проузроковану пандемијом вируса Ковид-19 (COVID-19), реализација уговорених обавеза одвијала се у отежаним условима и што се тиче могућности рада и мерења на терену, узорковања и израде анализа вода у лабораторији ИЗЈЗ Крагујевац, као и прикупљања и доставе података од стране стручних служби појединих водовода укључених у пројекат. Ипак, у целини су остварени зацртани циљеви и омогућена оцена стања подземних водних ресурса у одабраним водним телима.

Овај фазно реализовани пројекат спровођен од 2017. године, у оквиру три спроведена циклуса обухватио је мониторинг мрежу од укупно 50 водних тела подземних вода, док је број осматраних хидрогеолошких објеката и појава био 63. Извештај о спроведеном првом циклусу Пројекта можете преузети овде, а  Извештај о спроведеном другом циклусу Пројекта можете преузети овде Подаци прикупљени Пројектом омогућиће неопходно проширење сталне осматрачке мреже за подземне воде на националном нивоу, извештавање о стању квалитета и квантитета овог природног ресурса и укључивање у међународну мрежу размене информација, а такође ће допринети и унапређењу националних прописа у области заштите подземних вода. По мишљењу чланова стручног тима, Пројекат је у потпуности оправдао улагања и очекивања и допринео бољем и поузданијем сагледавању хидрогеолошких услова и примени прописа ЕУ у водној пракси.