„ЕКОСЕКУНД“ ДОО Београд поседује Интегралну дозволу за сакупљање, третман и складиштење отпада. Извршена је контрола усклађености рада са Интегралном дозволом и Законом о управљању отпадом.

Републичка инспекција за заштиту животне средине је дана 4.8.2014.год. донела на основу чл. 51. Закона о заштити животне средине Решење којим се привремено забрањује обављање технолошког поступка третмана коришћених рабљених уља док се не изврши испитивање производа, полупроизвода и сировина у погледу могућег штетног утицаја на животну средину, са роком извршења одмах. Истим Решењем је одређено да привремена забрана остаје на снази док се не прибаве резултати испитивања од акредитоване стручне лабораторије да производи РУ 10, РУ 68 и Оплатол, добијени прерадом коришћених уља и стављени у промет испуњавају захтеве у погледу животне средине односно захтеве квалитета производа.

 Оператер „ЕКОСЕКУНД“ ДОО Београд је доставио републичкој инспекцијитри извештаја о испитивању:

  1. Прва испитивања узорка РУ-10 и РУ-68 извршена су 14.08.2014.год. од стране Југоинспекта Београд из Београда. Узорци су испитивани по методама које су прописане за испитивање отпада према Правилнику о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима и дато је мишљење да испитивани параметри оба узорка одговарају захтевима по наведеном Правилнику.

Према том извештају, закључује се да су РУ-10 и РУ-68 отпадна уља (настала третманом отпадних уља), да нису производ и према Закону о управљању отпадом могу да се предају само оператерима који поседују дозволу за термички третман отпада (конкретно цементаре), а не да се стављају на тржиште као производ.

За оплатол није достављен извештај о испитивању

  1. Kако је инспекцијским надзором утврђено да су се РУ-10 и РУ-68 стављали на тржиште и као гориво, оператеру „ЕKОСЕKУНД“ је скренута пажња да треба да прибави испитивања која су прописана за горива у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за техничка горива нафтног порекла. Нова испитивања, по овом Правилнику урадио је НТЦ НИС- Нафтагас д.о.о. Дирекција Лабораторије дана 25.08.2014. и на основу тога достављени су извештаји у којима стоји да су вршена испитивања узорака уље за ложење са ознакама РУ – 68 и РУ – 10, али без икаквог коментара (мишљења).

И овог пута није достављен извештај за оплатол јер је ангажована лабораторија акредитована само за испитивање горива .

  1. Трећи извештај, „ЕKОСЕKУНД“ ДОО је доставио од Института за заштиту на раду а.д. Нови Сад. Овог пута је „ЕKОСЕKУНД“ ДОО доставио узорак (не прецизира се шта су доставили) и захтевао да се испитају PAH и лако испарљиве органске материје.

Извештај је приказао само резултате тј. нађене вредности и ознаку методе (која је, према акредитацији одређена за физичко-хемијско испитивање отпада), без коментара је и не наводи се на који пропис се ослања. Обзиром да је примењена метода одобрена за испитивање отпада ГВЕ нису наведене јер је према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада прописано испитивање наведених загађујућих материја, али нису прописне граничне вредност за њих.

Из свега наведеног, нису се стекли услови за укидање привремене забране по издатом решењу.

Узимајући у обзир да је Министарство пољопривреде и заштите животне средине ушло у поступак ревизије дозволе опертера „Екосекунд“ доо, дана 28.8.2014.год. републички инспектор за заштиту животне средине је донео ново Решење којим се оператеру „ЕKОСЕKУНД“ ДОО Београд привремено забрањује обављање третмана опасног отпада по издатој Интегралној дозволи док се не изврши ревизија дозволе.

Привремена забрана обављања третмана опасног отпада остаје на снази док се не измене услови третмана отпада, прописани постојећом дозволом и рад оператера усклади са одредбама Закона о управљању отпадом.