Министарство заштите животне средине у складу са чланом 61. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) издаје сагласност оператерима који самостално врше мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања. Ближе услове за издавање сагласности прописује Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или мерења емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12).

Потребна документација:

Уз захтев за добијање сагласности за мерење квалитета ваздуха и/или емисије у ваздуху, потребно је приложити:

  1. Попуњене обрасце из правилника, које можете преузети овде
  2. Пропратну документацију (документација за издавање сагласности)

Доказ о уплаћеној административној такси од 12.630,00 динара на:

жиро рачун број: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 50-016

(Према Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр, 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019- усклађени дин. изн))

Наведену документацију оператер доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Напомена:

У случају измена података наведених у важећој сагласности за мерење квалитета ваздуха и/или емисије у ваздуху, подноси се захтев за ревизију сагласности.

Том приликом, уз захтев за ревизију дозволе подносе се попуњени обрасци из Правилника и пропратна документација, који се односи на измену података, као и доказ о уплаћеној административној такси од 3.680,00 динара на:

жиро рачун број: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 50-016

(Према Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр, 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019- усклађени дин. изн))

Списак правних лица којима је издата сагласност за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања, можете преузети овде.