Proces rešavanja naknade štete prouzrokovane od strane strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta na osnovu člana 64. i 65. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10)  :

Komisija za sprovođenje postupka rešavanja po zahtevima za naknadu štete prouzrokovane od strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta:

1.  razmatra podnete zahteve sa dokumentacijom i utvrđuje da li su podneti u zakonskom roku;

2. utvrđuje da li pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome su strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste prouzrokovale imovinsku ili drugu štetu, preduzeo sve dozvoljene radnje i aktivnosti kako bi sprečilo nastanak štete;

3. sačinjava izveštaj na osnovu relevantnih dokaza (veštačenja na terenu) i mišljenja nadležnih organa (inspektora za lovstvo i zaštite prirode).

     –  Izrada Sporazuma između ministarstva odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine i oštećenog  lica, a uslučaju spora o visini štete odlučuje sud

Podnosilac zahteva:
Adresa i telefon; 
-Zapisnik republičkog inspektora za zaštitu životne sredine Zapisnik nadležnih organa (inspektora za lovstvo i zaštite prirode). 
Utvrđena šteta na osnovu procene štete veštaka (zapisnik veštaka)

 

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu