Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије се подноси на меморандуму у слободној форми, оверен потписом и печатом овлашћеног лица. У захтеву је неопходно да се наведу следећи подаци у складу са чланом 70. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16):

1)      подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);

2)      подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада чије се сакупљање планира, у складу са Каталогом отпада из Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10);

3)      подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или Изјава о поседовању опреме за сакупљање отпада (контејнери, бурад, кутије, вреће…), са подацима о димензијама, капацитету и материјалу од ког је израђена опрема, оверена потписом и печатом овлашћеног лица);

4)      подаци о локацији на којој ће бити постављена опрема за сакупљање отпада (контејнери, бурад, кутије, вреће…);

Уз захтев за издавање дозволе потребно је доставити и:

1)      регистрација за обављање делатности (Извод о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре и Оснивачки акт);

2)      докази о уплати одговарајућих административних такси за издавање предметне дозволе (оригинал налога за пренос или извод из банке оверен потписом и печатом банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије (број жиро рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016) у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

  1. 320,00 динара за подношење захтева – тарифни број 1;
  2. 19.530,00 динара за издавање Решења за сакупљање отпада – тарифни број 197.