Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada na lokaciji regionalne sanitarne deponije, neophodno je da se dostave sledeći podaci u skladu sa članom 62. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i Pravilnikom o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS”, br. 38/18):

1)      popunjen obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za odlaganje otpada, u skladu sa Pravilnikom o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS”, br. 38/18);

2)      potvrda o registraciji (Izvod o registraciji privrednog subjekta u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Osnivački akt);

3)      za kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad, u skladu sa članom 31. stav 2. tačka 1) i 2) Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16), neophodno je da se dostavi:

  1. dokaz da nije kažnjavano za bilo koje krivično delo (potvrde od nadležnih organa MUP, Tužilaštva i Suda);
  2. ima najmanje srednju stručnu spremu, sa obavljenim pripravničkim stažom za upravljanje neopasnim otpadom (kao dokaz priložiti: Ugovor o radu, kopiju obrasca za prijavu na osiguranje, kopiju radne knjižice (ko je poseduje) i kopiju diplome);
  3. ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno najmanje više obrazovanje iz prirodno-matematičkih, medicinskih ili tehničko-tehniloških nauka i da ima najmanje tri godine radnog iskustva za upravljanje opasnim otpadom (kao dokaz priložiti: Ugovor o radu, kopiju obrasca za prijavu na osiguranje, kopiju radne knjižice (ko je poseduje) i kopiju diplome).

4)      radni plan postrojenja za upravljanje otpadom, izrađen u skladu sa članom 16 Zakona o upravljanju otpadom;

5)      plan zaštite od udesa u skladu sa zakonom (Plan zaštite od udesa izrađuju samo operateri seveso postrojenja, u skladu sa Pravilnikom o listama opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata („Službeni glasnik RS“, br. 41/10). Ukoliko operater ne podleže obavezi izrade, dostavlja interni plan zaštite od udesa.);

6)      plan zaštite od požara ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara, kao i program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/09 i 20/15), kao i druge podatke: saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara i dokaz da su sprovedene mere zaštite od požara predviđene tehničkom dokumentacijom; Odluku o određivanju lica za zaštitu od požara, Uverenje o položenom stručnom ispitu i Izveštaj o ivršenoj obuci zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara;

7)      plan za zatvaranje postrojenja za upravljanje otpadom;

8)      izjava o metodama tretmana, odnosno ponovnog iskorišćenja ili odlaganja otpada;

9)      izjava o metodama tretmana, odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja ostataka iz postrojenja;

10)  saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobođenju od obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom;

11)  kopije odobrenja i saglasnosti drugih nadležnih organa, izdatih u skladu sa zakonom (kopija katastarskog plana, prepis lista nepokretnosti, lokacijska dozvola, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, vodna dozvola i sl.);

12)  finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima (ili Polisu osiguranja od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima u toku obavljanja delatnosti tretmana otpada, a koje za posledicu imaju smrt, povredu tela ili zdravlja, oštećenje stvari i imovine i zagađenje životne sredine, na godišnjem nivou i sa ugovorenim rokom osiguravanja od deset godina);

13)  dokazi o uplati odgovarajućih administrativnih taksi za izdavanje predmetne dozvole (original naloga za prenos ili izvod iz banke overen potpisom i pečatom banke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije (broj žiro računa 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016) u skladu sa članom 82. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o upravljanju otpadom i Zakonom o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od:

  1. 320,00 dinara za podnošenje zahteva – tarifni broj 1;
  2. 65.100,00 dinara za izdavanje Rešenja za odlaganje otpada – tarifni broj 197