Правно лице, регистровано у Агенцији за привредни регистар за обављање делатности из области заштите животне средине, подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за мишљење за ослобађање од плаћања увозних дажбина на опрему која служи непосредно за заштиту животне средине (у даљем тексту ”Захтев”), у складу са чланом 101. став 1. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011), као и на основу члана 20. став 1. Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина (“Сл. гласник РС”, бр. 48/2010 и 74/2011). Потврда, односно позитивно мишљење овог органа на предметни Захтев представља једну од подстицајних мера, у складу са Законом о заштити животне средине, а такође представља потребан услов тј. основу за подношење захтева за ослобађања од обавезе плаћања увозних царинских дажбина надлежном министарству, у складу са чланом 217. став 1. под 4), 5), 6) и 9) Царинског закона (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2010 и 111/2012) и члана 20. став 2. под 3) Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина.

Уз Захтев за мишљење за ослобађање од плаћања увозних дажбина на опрему која служи непосредно за заштиту животне средине, потребно је овом органу доставити следећу документацију, као и и комплетан захтев са прилозима у електронском облику:

 1. назив/име и адреса подносиоца захтева, са контакт телефоном
 2. извод из регистра Агенције за привредни регистар, за обављање делатности из области заштите животне средине
 3. копију купопродајног уговора,
 4. потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи, не старију од 3 (три) месеца,
 5. уколико се захтев подноси за робу са више тарифних ознака, доставити одговарајућу Потврду издату од стране Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи, односно потврду да се роба која се увози не производи у потребним количинама и квалитету, односно обавештење да се роба производи и ко је произвођач, не старију од 3 (три) месеца,
 6. изјава подносиоца захтева да роба искључиво служи за обављање делатности из области заштите животне средине, као и да се роба из предметног захтева у року од најмање 3 (три) године од дана стављања у слободан промет неће отуђити, дати на коришћење другом лицу или друкчије употребити, осим у сврхе за које је била ослобођена од плаћања увозних дажбина, као и да се иста не може давати у залог, на позајмицу, или као обезбеђење за извршење неке друге обавезе.
 7. техничку документацију робе, са одговарајућим проспектним материјалом са неопходним техничко-технолошким карактеристикама производа који се увози (са преводом на српски језик),
 8. опис технолошког поступка, у вези са начином коришћења предметне робе
 9. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају, при употреби предметне робе из захтева,
 10. доказ о уплати републичке административне таксе ( Тарифни број 2., Закон о Републичким административним таксама )
 11. други докази на захтев надлежног органа

Ако поднети захтев садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, овај орган ће наложити подносиоцу захтева да се ти недостаци отклоне, достављањем додатних података и документације и одредиће рок за њихово достављање, у складу са у складу са чланом 58. став 1. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001, “Службени гласник РС”, бр. 30/2010).

Ако подносилац отклони недостатке у одређеном року, сматраће се да је поднесак био од почетка уредан. Ако подносилац не отклони недостатке у одређеном року, па се услед тога не може поступати по поднеску, овај орган ће закључком одбацити такав поднесак. На ову последицу подносилац ће се нарочито упозорити у позиву за исправку поднеска. Против тог закључка дозвољена је посебна жалба, у складу са чланом 58. став 2. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001, “Службени гласник РС”, бр. 30/2010).

Као прилози овом упутству се налазе изводи из одговарајуће законске регулативе и подзаконских аката (дато као Прилог 1.), као и комплетан текст Упутства о начину издавања потврде да се одређена роба не производи у земљи (“Сл. гласник РС”, бр. 82/2011), коју издаје Привредна коморе Србије (дато као Прилог 2.).