Pravno lice, registrovano u Agenciji za privredni registar za obavljanje delatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za mišljenje za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu koja služi neposredno za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu ”Zahtev”), u skladu sa članom 101. stav 1. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011), kao i na osnovu člana 20. stav 1. Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (“Sl. glasnik RS”, br. 48/2010 i 74/2011). Potvrda, odnosno pozitivno mišljenje ovog organa na predmetni Zahtev predstavlja jednu od podsticajnih mera, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, a takođe predstavlja potreban uslov tj. osnovu za podnošenje zahteva za oslobađanja od obaveze plaćanja uvoznih carinskih dažbina nadležnom ministarstvu, u skladu sa članom 217. stav 1. pod 4), 5), 6) i 9) Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010 i 111/2012) i člana 20. stav 2. pod 3) Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Uz Zahtev za mišljenje za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu koja služi neposredno za zaštitu životne sredine, potrebno je ovom organu dostaviti sledeću dokumentaciju, kao i i kompletan zahtev sa prilozima u elektronskom obliku:

 1. naziv/ime i adresa podnosioca zahteva, sa kontakt telefonom
 2. izvod iz registra Agencije za privredni registar, za obavljanje delatnosti iz oblasti zaštite životne sredine
 3. kopiju kupoprodajnog ugovora,
 4. potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji, ne stariju od 3 (tri) meseca,
 5. ukoliko se zahtev podnosi za robu sa više tarifnih oznaka, dostaviti odgovarajuću Potvrdu izdatu od strane Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji, odnosno potvrdu da se roba koja se uvozi ne proizvodi u potrebnim količinama i kvalitetu, odnosno obaveštenje da se roba proizvodi i ko je proizvođač, ne stariju od 3 (tri) meseca,
 6. izjava podnosioca zahteva da roba isključivo služi za obavljanje delatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, kao i da se roba iz predmetnog zahteva u roku od najmanje 3 (tri) godine od dana stavljanja u slobodan promet neće otuđiti, dati na korišćenje drugom licu ili drukčije upotrebiti, osim u svrhe za koje je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, kao i da se ista ne može davati u zalog, na pozajmicu, ili kao obezbeđenje za izvršenje neke druge obaveze.
 7. tehničku dokumentaciju robe, sa odgovarajućim prospektnim materijalom sa neophodnim tehničko-tehnološkim karakteristikama proizvoda koji se uvozi (sa prevodom na srpski jezik),
 8. opis tehnološkog postupka, u vezi sa načinom korišćenja predmetne robe
 9. opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju, pri upotrebi predmetne robe iz zahteva,
 10. dokaz o uplati republičke administrativne takse ( Tarifni broj 2., Zakon o Republičkim administrativnim taksama )
 11. drugi dokazi na zahtev nadležnog organa

Ako podneti zahtev sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, ovaj organ će naložiti podnosiocu zahteva da se ti nedostaci otklone, dostavljanjem dodatnih podataka i dokumentacije i odrediće rok za njihovo dostavljanje, u skladu sa u skladu sa članom 58. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97, 31/2001, “Službeni glasnik RS”, br. 30/2010).

Ako podnosilac otkloni nedostatke u određenom roku, smatraće se da je podnesak bio od početka uredan. Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, pa se usled toga ne može postupati po podnesku, ovaj organ će zaključkom odbaciti takav podnesak. Na ovu posledicu podnosilac će se naročito upozoriti u pozivu za ispravku podneska. Protiv tog zaključka dozvoljena je posebna žalba, u skladu sa članom 58. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97, 31/2001, “Službeni glasnik RS”, br. 30/2010).

Kao prilozi ovom uputstvu se nalaze izvodi iz odgovarajuće zakonske regulative i podzakonskih akata (dato kao Prilog 1.), kao i kompletan tekst Uputstva o načinu izdavanja potvrde da se određena roba ne proizvodi u zemlji (“Sl. glasnik RS”, br. 82/2011), koju izdaje Privredna komore Srbije (dato kao Prilog 2.).