Назив административног поступка

ПОТВРДА ДА РОБА, КОЈА СЕ УВОЗИ, СЛУЖИ НЕПОСРЕДНО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Захтев у оквиру овог администартивног поступка се подноси писано, у слободној форми, односно стандардан образац захтева не постоји.

Захтев за прибављање Потврде се подноси Министарству заштите животне средине, на адресу Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд, насловљен за Комисију за ослобађање од плаћања царинских дажбина за робу која служи непосредно за заштиту животне средине.

Контакт телефон 011/3132572

електронскe адресe

Председник Комисије marina.milojevic[at]nullekologija.gov.rs

Секретар Комисије nikola.matic[at]nullekologija.gov.rs

За прибављање Потврде подносиолац Захтева доставља укупно 9 (девет) докумената:

 1. Назив, седиште, ПИБ, матични број, адреса електронске поште
 2. Изјаву о прибављању података службеним путем, која гласи:

„Сагласан/а сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања (сходно члану 103. став 3. ЗУП-а).

 1. ДА
 2. НЕ

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити следеће податке: ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од 8 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем ће се одбацити.

Напомена: У складу са препоруком за поједностављање поступка Комисија ће док не формира Образац захтева прихватати да се у оквиру захтева доставе подаци као што су место и датум подношења захтева и потпис овлашћеног лица.

 1. Купопродајни уговор

Напомена: Како се роба набавља из увоза, самим тим је могуће да је и купопродајни уговор закључен на страном језику. С тим у вези Комисија прихвата копију Уговора заједно са преводом уговора који не мора бити преведен од стране овлашћеног судског тумача. Ово је препорука за поједностављање поступка с обзиром да велики број привредних субјеката има запослене људе компетентне да уговор о купопродаји преведу, самим тим се стварају огромне уштеде у новцу и времену, а ниво заштите јавног интереса остаје непромењен.

 1. Потврду да се роба која се увози не производи у земљи која је издата од стране Привредне Коморе Србије

Напомена: Уколико се захтев подноси за робу са више тарифних ознака, Комисији се доставља одговарајућа Потврда ПКС која није старију од 3 (три) месеца а којом се доказује да се роба која се увози не производи у земљи, односно да се роба која се увози не производи у потребним количинама и квалитету, или се доставља Обавештење да се роба производи у којем је наведен произвођач робе.

 1. Изјаву да роба искључиво служи за обављање делатности из области заштите животне средине, као и да се роба неће отуђити у року од најмање 3 (три) године од дана стављања у слободан промет, да се роба неће дати на коришћење другом лицу или друкчије употребити, осим у сврхе за које је била ослобођена од плаћања увозних дажбина, као и да се роба неће давати у залог, на позајмицу, или као обезбеђење за извршење неке друге обавезе

 

 1. Техничку документацију

Напомена: Комисија прихвата да се достави одговарајући проспектни материјал, на српском језику, са наведеним неопходним техничко-технолошким карактеристикама робе која је предмет увоза.

 1. Опис технолошког поступка, у вези са начином коришћења предметне робе
 2. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају, приликом употребе робе која је предмет увоза
 3. Доказ о уплати републичке административне таксе
 • Сврха уплате – за потврду
 • Износ таксе – 13.020,00 дин
 • Корисник – Буџет Републике Србије
 • Број жиро рачуна: 840-742221843-57
 • Модел и позив на број – модел 97, позив на број: 50-016 или позив на број на место уплате/општинe

Напомена: У складу са препоруком за поједностављење поступка Комисија прихвата као доказ о уплати републичке административне таксе за издавање Потврде, извод са пословног рачуна подносиоца захтева без печата банке, имајући у виду да је такав начин плаћања већ прихваћен као валидан на основу Мишљења Министарства финансија бр. 434-01-7/07-04 од 25.05.2009. године, иако се исто позива на одредбе Закона о платном промету које сада нису на снази, имајући у виду да се променом прописа нису промениле обавезе банке о достављању извода са пословног рачуна клијенту.

Прописани рок за решавање предмета је 30 дана.