Goran Knežević, ministar privrede Srbije i Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske

Goran Knežević, ministar privrede Srbije i Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske

Na Devetom zasedanju Zajedničke komisije sa Mađarskom (Subotica, 16. i 17. oktobar 2017. godine) razmatrana su sva aktuelna pitanja ekonomske saradnje između delegacije Republike Srbije koju je prevodio Goran Knežević, ministar privrede i delegacije Mađarske koju je predvodio Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine.

Zasedanje se odvijalo prvog dana u okviru rada radnih grupa (RG) i drugog dana na Plenumu u sledećim oblastima: razvoj poslovnih aktivnosti (trgovina, investicije, saradnja privrednih i trgovinskih komora); saobraćaj, infrastruktura i energetika; poljoprivreda i zaštita životne sredine; informacione i komunikacione tehnologije; regionalna i prekogranična saradnja; medicinska i farmaceutska industrija i druge oblasti od obostranog interesa.

Ocenjeno je da je do sada saradnja sa Mađarskom u oblasti zaštite životne sredine bila veoma aktivna i da postoje ogromni potencijali za konkretizovanje prioritetnih oblasti saradnje između nadležnih organa dve zemlje. Srpsko-mađarska saradnja u oblasti zaštite životne sredine, u najvećoj meri se odvijala kroz Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji finansira EU iz fondova IPA, a u kojem je učestvovao veliki broj institucija i organizacija iz Vojvodine. Program je obuhvatao programski period 2007-2013. godine. Za programski period 2014-2020 Evropska komisija odobrila je program INTERREG IPA CBC Mađarska-Srbija i usvojen je Programski dokument u kome su definisani prioriteti, mere i aktivnosti koje će biti finansirane u navedenom periodu. Na Devetom zasedanju Zajedničke komisije sa Mađarskom dogovoreno je da se započne sa pripremom predloga zajedničkih projekata koji bi bili dostavljeni povodom trećeg poziva za predloge u okviru INTERREG IPA programa u 2018. godini.

Potvrđeno je da je saradnja sa Mađarskom posebno značajna kroz pružanje pomoći i podrške Srbiji u procesu harmonizacije zakonodavstva sa propisima EU i njihove implementacije, razmenu iskustava u korišćenju  pred-pristupnih fondova EU za period   2014-2020. Obe strane su dogovorile predlog buduće saradnje koji uključuje: izradu tehničke dokumentacije za investicione projekte u oblasti upravljanja otpadom, otpadnim vodama i remedijacije kontaminiranih lokacija; prekograničnu saradnju (vode, otpad, priroda, prevencija, spremnost i reagovanje u slučaju industrijskih/hemijskih udesa sa mogućim prekograničnim efektima, prekogranično kretanje otpada, voda i sanitacija kroz zajedničke pilot projekte).

Mađarska strana je posebno izrazila zainteresovanost za učešće biznis sektora u oblasti upravljanja tečnim i čvrstim otpadom, upravljanja opasnim otpadom, uključujući medicinski otpad i druge tokove opasnog otpada.

Članovi srpske delegacije u oblasti zaštite životne sredine na operativnom nivou: Mr Gordana Petković i Radmila Šerović

Članovi srpske delegacije u oblasti zaštite životne sredine na operativnom nivou:
Mr Gordana Petković i Radmila Šerović

U oblasti klimatskih promena saradnja je moguća kroz razmenu iskustava u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, sa posebnim osvrtom na biodiverzitet, vode i šume. Mađarska strane je posebno izrazila zainteresovanost za bilateralnim susretom sa srpskom delegacijom na 23. Konferenciji Strana Konvencije o klimi (Bon, 6-17 novembar 2017. godine) i spremnost za razmenom stavova u vezi sa osnivanjem Balkanskog fonda za implementaciju nacionalnih ciljeva smanjenja emisija gasova staklene bašte.

Srpska strana je uručila Nacrt novog teksta Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Vlade Srbije i Vlade Mađarske, kojim će biti definisani oblici saradnje između nadležnih organa dve države u oblasti zaštite životne sredine.

Na kraju sastanka ministri su potpisali Protokol Devetog zasedanja Zajedničke komisije o ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Mađarske.