Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

25. децембар 2019.

Предлог програма заштите природе за период од 2020. до 2022. године

25. децембра 2019.|

Правни основ за доношење Програма заштите природе Републике Србије за период 2020-2022. године садржан је у члану 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број. 30/2018). и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон).
23. децембар 2019.

Позив за куповину заштићених врста стечених противзаконитом радњом и заплењених у поступку инспекцијског надзора

23. децембра 2019.|

На основу члана 123. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр., 14/16 и 95/18 – др. закон), министар доноси одлуку о продаји, начину и условима продаје заштићених врста црних и белих тартуфа стечених противзаконитом радњом, које су одузете у вршењу инспекцијског надзора од физичких лица. Продају се заштићене врсте и то:
20. децембар 2019.

Одржан Округли сто Јадранско – јонске иницијативе „Израда заједничких планова управљања прекограничним стаништима и екосистемима, са посебним освртом на велике карниворе”

20. децембра 2019.|

У оквиру председавања Републике Србије Јадранско – јонском иницијативом (AII) и Стратегијом Европске уније за Јадранско – јонски регион (EUSAIR), Министарство заштите животне средине уз помоћ Министарства спољних послова Републике Србије, Сталног секретаријата Јадранско – јонске иницијативе у Анкони и Треће тематске управљачке групе  – Квалитет животне средине (TSG3) Стратегије Европске уније за Јадранско – јонски регион организовало је 17. децембра 2019. године Округли сто Јадранско – јонске иницијативе „Израда заједничких планова управљања прекограничним стаништима и екосистемима, са посебним освртом на велике карниворе”.
25. октобар 2019.

Сарадња са Министарством одбране Републике Италије – Arma dei Carabinieri у сузбијању криминала везаног за угрожене дивље врсте

25. октобра 2019.|

У периоду од 22. до 24. октобра 2019. године у амфитеатру Управе царина у Београду, у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије и Министарства одбране Републике Италије – Arma dei Carabinieri (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – CUFA), организована је и одржана тродневна обука намењена јачању капацитета надлежних органа Републике Србије за борбу против криминала везаног за угрожене дивље врсте. Предметна обука је део активности билатералне сарадње Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства заштите животне средине, територије и мора Републике Италије.
22. октобар 2019.

ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ“

22. октобра 2019.|

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ“ Споменик природе „Тунелска пећина прераст у кањону Замне“ налази се на подручју општине Неготин и обухвата катастарске парцеле: К.О. Штубик и К.О. Плавна.