Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja zaštite prirode i klimatskih promena

17. januar 2020.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

17. januara 2020.|

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).
13. januar 2020.

Za Srbiju kao klimatski neutralnu i klimatski otpornu zemlju

13. januara 2020.|

U okviru javne rasprave o strateškim nacionalnim dokumentima u borbi protiv klimatskih promena, danas su u EU info centru predstavljeni Predlog strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom i Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu.
25. decembar 2019.

Predlog programa zaštite prirode za period od 2020. do 2022. godine

25. decembra 2019.|

Pravni osnov za donošenje Programa zaštite prirode Republike Srbije za period 2020-2022. godine sadržan je u članu 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj. 30/2018). i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon).
23. decembar 2019.

Poziv za kupovinu zaštićenih vrsta stečenih protivzakonitom radnjom i zaplenjenih u postupku inspekcijskog nadzora

23. decembra 2019.|

Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispr., 14/16 i 95/18 – dr. zakon), ministar donosi odluku o prodaji, načinu i uslovima prodaje zaštićenih vrsta crnih i belih tartufa stečenih protivzakonitom radnjom, koje su oduzete u vršenju inspekcijskog nadzora od fizičkih lica. Prodaju se zaštićene vrste i to:
20. decembar 2019.

Održan Okrugli sto Jadransko – jonske inicijative „Izrada zajedničkih planova upravljanja prekograničnim staništima i ekosistemima, sa posebnim osvrtom na velike karnivore”

20. decembra 2019.|

U okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko – jonskom inicijativom (AII) i Strategijom Evropske unije za Jadransko – jonski region (EUSAIR), Ministarstvo zaštite životne sredine uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Stalnog sekretarijata Jadransko – jonske inicijative u Ankoni i Treće tematske upravljačke grupe  – Kvalitet životne sredine (TSG3) Strategije Evropske unije za Jadransko – jonski region organizovalo je 17. decembra 2019. godine Okrugli sto Jadransko – jonske inicijative „Izrada zajedničkih planova upravljanja prekograničnim staništima i ekosistemima, sa posebnim osvrtom na velike karnivore”.