Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

29. август 2019.

Одлука о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

29. августа 2019.|

По расписаном Јавном конкурсу за доделу преосталих средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години, који је објављен 1. јула 2019. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 19 пријава.
13. август 2019.

Седам сова пуштено назад у природу

13. августа 2019.|

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, Зоолошким вртом града Београда и Природњачким музејем у Београду, учествовало у враћању седам сова у природу, односно пет ћукова (Otus scops) и две кукумавке (Athene noctua). Предметни примерци ноћних птица грабљивица потичу из дивљине, али су привремено боравиле у Зоолошком врту града Београда ради опоравка и рехабилитације.
22. април 2019.

Конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

22. априла 2019.|

У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).  
5. април 2019.

Информација о спроведеним пројектним активностима који се односе на испитивање квалитета и стања земљишта у 2018. години, за објављивање на интернет страници Министарства

5. априла 2019.|

Током 2018. године Министарство заштите животне средине је спровело пројектне активности које су се односиле на испитивање квалитета и стања земљишта у Републици Србији. Завршни извештај пројекта „Испитивање степена деградације земљишта услед изливања јаловишта Столице” се налази на линку: Завршни извештај пројекта „Утврђивање природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту” се налази на линку: Завршни извештај пројекта „Услуга утврђивања осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице)” се налази на линку.
1. април 2019.

Министарство заштите животне средине ради на изради Стратегије борбе против климатских промена са акционим планом, кроз пројекат који се финансира из ИПА програма за 2014. годину

1. априла 2019.|

За потребе будуће стратегије, припрема се стратешка процена утицаја на животну средину (СЕА), а на основу Одлуке објављене у Службеном Гласнику РС број 62/18. Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) изабран је за носиоца израде извештаја о стратешкој процени, у складу са Законом. ИАУС је започео припрему предметног извештаја и до сада су израђене полазне основе, општи и посебни циљеви, избор индикатора и методологија стратешке процене.