Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

13. август 2019.

Седам сова пуштено назад у природу

13. августа 2019.|

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, Зоолошким вртом града Београда и Природњачким музејем у Београду, учествовало у враћању седам сова у природу, односно пет ћукова (Otus scops) и две кукумавке (Athene noctua). Предметни примерци ноћних птица грабљивица потичу из дивљине, али су привремено боравиле у Зоолошком врту града Београда ради опоравка и рехабилитације.
22. април 2019.

Конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

22. априла 2019.|

У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).  
5. април 2019.

Информација о спроведеним пројектним активностима који се односе на испитивање квалитета и стања земљишта у 2018. години, за објављивање на интернет страници Министарства

5. априла 2019.|

Током 2018. године Министарство заштите животне средине је спровело пројектне активности које су се односиле на испитивање квалитета и стања земљишта у Републици Србији. Завршни извештај пројекта „Испитивање степена деградације земљишта услед изливања јаловишта Столице” се налази на линку: Завршни извештај пројекта „Утврђивање природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту” се налази на линку: Завршни извештај пројекта „Услуга утврђивања осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице)” се налази на линку.
1. април 2019.

Министарство заштите животне средине ради на изради Стратегије борбе против климатских промена са акционим планом, кроз пројекат који се финансира из ИПА програма за 2014. годину

1. априла 2019.|

За потребе будуће стратегије, припрема се стратешка процена утицаја на животну средину (СЕА), а на основу Одлуке објављене у Службеном Гласнику РС број 62/18. Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) изабран је за носиоца израде извештаја о стратешкој процени, у складу са Законом. ИАУС је започео припрему предметног извештаја и до сада су израђене полазне основе, општи и посебни циљеви, избор индикатора и методологија стратешке процене.
31. јануар 2019.

Саопштење поводом Светског дана влажних подручја (World Wetlands Day)

31. јануара 2019.|

Поводом обележавања Светског дана влажних подручја у Србији, као централни догађај биће организован скуп „Влажна подручја: кључ суочавања са климатским променама“, 01. фебруара 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Шапцу. Скуп организују Министарство заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе и Регионална канцеларија за Источну Европу и Централну Азију Међународне уније за заштиту природе (IUCN), уз подршку Града Шапца, Центра за стручно усавршавање и ОШ „Стојан Новаковић“ из Шапца.