Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja životnom sredinom

25. jun 2019.

Konačna rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

25. juna 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 20. juna 2019. godine donelo  je Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.
18. jun 2019.

Zaključeni ugovori sa zavodima i institutima koji u okviru državne mreže sprovode monitoring kvaliteta vazduha

18. juna 2019.|

Sektor za upravljanje životnom sredinom u Ministarstvu zaštite životne sredine, organizovao je 12. juna 2019. godine sastanak sa zavodima i institutima zaduženim za realizaciju monitoringa kvaliteta vazduha u okviru državne mreže na teritoriji Republike Srbije, povodom zaključivanja ugovora o kontroli kvaliteta vazduha za 2019. godinu.
16. april 2019.

Elektronska platforma za Integralni registar hemikalija (eIRH) – eIRH portal za Registar biocidnih proizvoda

16. aprila 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Švedskom agencijom za hemikalije (KemI), u okviru bilateralnog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), organizuje seminar na temu „Elektronska platforma za biocidne proizvode – eIRH portal za Registar biocidnih proizvoda“.
13. mart 2019.

Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP)

13. marta 2019.|

Javne konsultacije o Nacrtu Strateške procene uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) (u daljem tekstu: SPU) sprovedene su stavljanjem dokumenta na uvid javnosti i prezentacijom dokumenta. Kao rezultat sprovedenih javnih konsultacija, Ministarstvu zaštite životne sredine, kao Nosiocu izrade ovog dokumenta, dostavljeni su komentari, primedbe i sugestije na SPU.
9. januar 2019.

Uspostavljena elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni Registar hemikalija

9. januara 2019.|

Elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni Registar hemikalija (eIRH) počela je sa radom, a u okviru zakonske obaveze – upisa hemikalija u Registar hemikalija, podaci se mogu dostaviti i elektronskim putem preko portala irhportal.ekologija.gov.rs.