Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja otpadom i otpadnim vodama

18. jun 2019.

Konačna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

18. juna 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 14.06.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).
3. jun 2019.

Preliminarna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

3. juna 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 03. juna 2019. godine objavljuje Preliminarnu rang listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete zahteve u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste. Uvid u podnete zahteve učesnici konkursa mogu izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, V sprat, kancelarija 541, od 7:30 do 15:30 časova. Kontakt tel: 011/3180-035.
3. maj 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija

3. maja 2019.|

Nakon javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom  projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, objavljenog dana 20. februara. 2019. godine na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprava kao i nakon objavljivanja Preliminarne lista jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta,  doneta je Odluka  o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.
10. april 2019.

Doneta Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2018. godinu

10. aprila 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 20. juna 2018. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2018. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2018. godinu.
3. april 2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 03. aprila 2019. godine, objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

3. aprila 2019.|

Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US,  14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon), članom 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), članom 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18).