Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja otpadom i otpadnim vodama

15. april 2020.

Uputstvo za postupanje sa infektivnim i medicinskim otpadom u toku epidemije virusa COVID-19 (sa informacijom o kapacitetima za tretman)

15. aprila 2020.|

Krajem februara 2020. godine u Republici Srbiji je započeto testiranje na COVID-19, a početkom marta je zabeležen prvi slučaj infekcije. Patogen koji uzrokuje teški akutni respiratorni sindrom – virus korona – označava se kao SARS-Cov-2. S obzirom na povećan broj zaraženih i obolelih, kao i prognoze epidemiologa, potrebno je razmotriti tokove otpada koji će nastati u narednom periodu, kao i kapacitete i mogućnosti za tretman istih kako ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi, zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i privremenim smeštajnim objektima za prihvat pacijenata sa blažom kliničkom slikom, ali i ugrožavanja životne sredine.
6. mart 2020.

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

6. marta 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 06. marta 2020. godine, objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon), člana 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19).
20. februar 2020.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu

20. februara 2020.|

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 20. februara 2020. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).
2. decembar 2019.

Konačna rang lista projekata u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

2. decembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 02.12.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).
2. avgust 2019.

Početak radova na izgradnji gradskog kolektora u Leskovcu

2. avgusta 2019.|

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišli su radove na izgradnji gradskog kolektora za Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.