Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa отпадом и отпадним водама

22. јул 2020.

Коначна ранг листа пројеката за суфинансирање у оквиру Јавног конкурса за суфинансирање реализацијe пројеката изградње система управљања отпадом

22. јула 2020.|

Министарство заштите животне средине дана 22. јула 2020. године објављује Одлуку о утврђивању коначне ранг листе пројеката по Јавном конкурсу за суфинансирање реализацијe пројеката изградње система управљања отпадом, у складу са чланом 12. став 7. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услове и начин расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 25 од 30. марта 2018. године).
3. јул 2020.

Прелиминарна ранг листа пројеката за суфинансирање у оквиру Јавног конкурса за суфинансирање реализацијe пројеката изградње система управљања отпадом

3. јула 2020.|

Министарство заштите животне средине дана 03. јула 2020. године објављује Прелиминарну ранг листу пројеката за суфинансирање из средстава Зеленог фонда у оквиру Јавног конкурса за суфинансирање реализацијe пројеката изградње система управљања отпадом u 2020. години.
15. април 2020.

Упутство за поступање са инфективним и медицинским отпадом у току епидемије вируса COVID-19 (са информацијом о капацитетима за третман)

15. априла 2020.|

Крајем фебруара 2020. године у Републици Србији је започето тестирање на COVID-19, а почетком марта је забележен први случај инфекције. Патоген који узрокује тешки акутни респираторни синдром – вирус корона – означава се као SARS-Cov-2. С обзиром на повећан број заражених и оболелих, као и прогнозе епидемиолога, потребно је размотрити токове отпада који ће настати у наредном периоду, као и капацитете и могућности за третман истих како не би дошло до угрожавања здравља људи, запослених у здравственим установама и привременим смештајним објектима за прихват пацијената са блажом клиничком сликом, али и угрожавања животне средине.
6. март 2020.

Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом

6. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине дана 06. марта 2020. године, објављује Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом. Јавни конкурс се расписује у складу са чланом 90б и чланом 90в став 1. тачка 3) Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 4. Уредбе о условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвe и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумe и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19).
20. фебруар 2020.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

20. фебруара 2020.|

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 20. фебруара 2020. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (у даљем тексту: Нацрт закона).